HOME > >
   
  ߲ κ׿߾
  ۾ : chy (123..203.161)     ¥ : 13-05-26 10:09     ȸ : 1389    

sān xīng zhēng huī tiānwén qíguān èr shí liù rì shàngyǎn
߲ κ ׿ ߾
běn yuè tiān jì jiān zuì liàng de liǎng kē xíngxīng jīn xīng hé mù xīng běn zhōu jiāng yǔ jiào
Ψ

xiǎo de shuǐ xīng dàilái yī chǎng hǎnjiàn de tiānwén xiù
̸
jīn xīng hé mù xīng píngcháng bícǐ jùlí shù qiānwàn yīng lǐ yuǎn búguò
ؿ Φ

tāmen běn yuè yù kào yù jìn yìtóng huánrǎo yùnzhuǎn jiù lián tàiyáng xì bā
它 靠 ֧ ͧ

dà xíngxīng zuì nèi cè de shuǐ xīng yě jiārù zhēng huī
Ү ʥ

zhè chǎng tiānwén xiù jiāng yú èr shí liù rì dádào gāofēng jièshí jīn xīng
׿ ӹ

mù xīng hé shuǐ xīng jiāng yú rì luòhòu yuē sān shí fēnzhōng zài xī cè tiānkōng
ժ ߲

xíngchéng míngliàng de sānjiǎoxíng
٥ ߲

guójiā hángkōng jì tàikōng zǒng shǔ shuō sān xīng qí jù de
ʫ 暨 NASA ߲

jǐngxiàng xiāngduì hǎnjiàn shàng yī cì fāshēng shì zài èr líng yīyī nián wǔ yuè
̸ ߾ ۡ Ҵ

ér xià yī cì zé yào děngdào èr líng yī wǔ nián shí yuè
Ҵ

zài wǎngzhàn shàng biǎoshì zhè cì sān xīng qí jù de jǐngxiàng tèbié
NASA ߾ ߲ ܬ

jīngcǎi yīnwéi shì wǔ yuè yè kōngzhōng zuì liàng de sān kē xíngxīng yìqǐ shǎnyào
為 5 ߲ Ψ
zhǐyào xī cè dì píng xiàn shìyě méiyǒu zhàngài wù jiùsuàn shì zài guāng hài
礙 ڪ ߩ

yánzhòng de dà chéngshì yě kéyǐ mùdǔ zhè chǎng tiānwén xiù
ʦ ԩ

tiān wénxuéjiā jiànyì tiānwén mí bùfáng bǎ jīn xīng hé mù xīng dàngzuò
ʫ ڻ ۪

zhíyǐn dàngtiān sè jiàn àn guāng yòng ròu yǎn jiù kéyǐ yī dǔ zhèxiē xíngxīng
ʦ ԩ

de fēng cǎi


shuǐ xīng èr shí liù rì jiāng wèiyú sānjiǎoxíng díngdiǎn dào le èr shí qī rì
׿ ߲

jīn xīng hé mù xīng jiāng bícǐ wéi lín jùlí búdào yídù
為 鄰


. .