HOME > >
   
  ѵ
  ۾ : chy (123..203.161)     ¥ : 13-05-22 17:44     ȸ : 1358    

tuījiàn xián rén de qí xī
ѵ

qí xī shì jìn guó de dàchén tā nián lǎo de shíhòu yāoqiú tuìxiū jìn
ѵ , Ҵ ϴ

dào gōng jiù qǐng tā tuījiàn jiē tì tā de rénxuǎn qí xī shuō jiě hú shì
ѵ

gè yǒu cáinéng de rén tā zuì hé le jìn dào gōng hěn qíguài de wèn


jiě hú búshì nǐ de chóu rén ma nǐ wéi shèn mē háiyào tuījiàn tā ne
你 嗎 你 為 麼 呢

qí xī huídá shuō nín zhǐ wèn wǒ shuí néng shèng rèn méiyǒu wèn shuí shì
ѵ 您

wǒ de chóu rén suóyǐ wǒ zhǐ tuījiàn néng shèng rèn de rén


jìn dào gōng jiùyào pài jiě hú jiē tì qí xī de zhíwèi kěshì jiě hú xì sǐ
ѵ ʦ 郤

le jìn dào gōng zhíyǒu zài jiào qí xī tuījiàn qítā de réncái qí xī shuō
У ѵ ѵ

xiànzài jiě hú sǐ le jìn guó néng jiē tì wǒ zhíwù de rén zhíyǒu


qí wǔ le jìn dào gōng yòu juéde hěn qíguài wèn shuō qí wǔ
ѵ 很 ѵ

búshì nǐ de érzǐ ma nǐ tuījiàn nǐ de érzǐ nándào búpà biérén
你 嗎 你 你 Գ 怕 ܬ

jiǎng xián huà ma qí xī yòu shuō nǐ zhǐ wèn wǒ shuí néng shèng rèn yòu
˻ 嗎 ѵ 你

méiyǒu wèn wǒ qí wǔ shì búshì wǒ de érzǐ suóyǐ wǒ zhǐ huídá shuí néng
ѵ

shèng rèn


qiàqiǎo zhè shí qí xī de fù shǒu yáng shé zhí yě sǐ le jìn dào gōng yòu jiào qí
ѵ У ѵ

xī tuījiàn rénxuǎn qí xī tuījiàn yáng shé zhí de érzǐ yáng shé chì jìn dào
ѵ

gōng jiù mìnglìng qí wǔ jiē tì qí xī de zhíwèi yáng shé chì zuò qí wǔ de fù
٤ֵ ѵ ѵ ѵ

shǒu liǎng rén tóngxīn xié lì wéi guójiā zuò le hěn duō shì hěn shòu rénmín
為 ʫ 很 很

de àidài


dàjiā dōu rènwéi zhíyǒu xiàng qí xī zhèyàng yǒu xián dé de rén cáinéng tuījiàn
ʫ Դ 為 ѵ

chū zhēnzhèng de réncái ér búhuì rènwéi tā chēngzàn chóu rén shì chǎnmèi
真 為 ڬ

tíbá zìjǐ de érzǐ bù yíng sī tuī jǔ tā de bù shǔ shì jié dǎng shāng
舉 ݻ ̿

shū shàng shuō bù piān ài zìjǐ de qīnrén bù tǎn hù zìjǐ de tóng dǎng
߾ Ӳ

guójiā de zhèngzhì cáinéng píngtǎn kāikuò zhè kéyǐ yòng lái chēngzàn qí
ʫ ʦ ѵ

xī shànyú wéi guójiā tuījiàn réncái
為 ʫ